Vietincome App

Category: Security Tokens

Token chứng khoán là một dạng “cổ phần” của công ty, cho phép người sở hữu nhận “cổ tức”. Do đó Token chứng khoán phải tuân thủ các quy định của luật chứng khoán.