Vietincome App

Coinbase xem xét thêm 30 tiền kỹ thuật số vào nền tảng của họ

Sau khi thêm một số mã thông báo mới trong những tháng qua, Coinbase đã tiết lộ đang xem xét thêm 30 tiền kỹ thuật số vào nền tảng của họ. 

Như Coinbase đã thông báo hồi tháng 9, mục tiêu của Coinbase là cung cấp hỗ trợ cho tất cả các tài sản đáp ứng các tiêu chuẩn của họvà hoàn toàn tuân thủ luật pháp địa phương. Theo thời gian, Coinbase dự định cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào hơn 90% tất cả các tài sản kỹ thuật số tuân thủ theo giới hạn thị trường . Để biến tầm nhìn này thành hiện thực, Coinbase đánh giá tài sản tiềm năng dựa trên Khung tài sản kỹ thuật số của họ để đánh giá các yếu tố như bảo mật, tuân thủ và liên kết của dự án với nhiệm vụ tạo ra một hệ thống tài chính mở cho thế giới.

Việc thêm tài sản mới yêu cầu công việc thăm dò quan trọng từ cả quan điểm kỹ thuật và tuân thủ và Coinbase không thể đảm bảo rằng tất cả các tài sản mà Coinbase đang xem xét cuối cùng sẽ được liệt kê trên sàn của họ. Hơn nữa, quá trình niêm yết của Coinbase có thể dẫn đến một số tài sản này chỉ được liệt kê cho khách hàng mua và bán mà không có khả năng gửi hoặc nhận bằng ví địa phương. 

Tessline

Theo dõi kênh thông tin tổng hợp của Vietincome

All content on this website is based on individual experience and journalistic research. It does not constitute financial advice. Vietincome.Com is not liable for how tips are used, nor for content and services on external websites. Common sense should never be neglected!. We sometimes use affiliated links which may result in a payment following a visitor taking action (such as a purchase or registration) on an external website.

Vietincome App

Comments (No)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.